Maurene Goo Headshot_Credit Sarah Enni – Sara Hayet